Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
10/07/2024

Quyết định phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu tải trên 45.000DWT đến 60.000DWT giảm tải vào, rời Cầu K15B, K15C

 Quyết định phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu tải trên 45.000DWT đến 60.000DWT giảm tải vào, rời Cầu K15B, K15C- Cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chì Minh 

Điều 1:  Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải trên 45.000DWT đến 60.000DWT giảm tải vào, rời Cầu K15B,K15C - Cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chì Minh 

Điều 2: Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, chủ tàu, tổ chức , cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu có trọng tải trên 45.000DWT đến 60.000DWT giảm tải vào, rời Cầu K15B,K15C -  Cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chì Minh và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh văn phòng, các Trưởng phòng có liên quan của Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé và Thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 Xem chi tiết file Quyết định đính Kèm