Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
22/04/2024

Công bố thông tin năm 2024 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

 

 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 30/06/2024

1. Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Xem File


2. Biểu số 4: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2023

Xem File


3.Biểu số 6: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023
 
Xem File

 

 Số:123/CBN-TCLĐTL

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/03/2024

1. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 Xem FILE

2. Báo cáo tài chính năm 2023 Xem FILE

 

số: 68/CBN-TCLĐTL