Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
17/04/2023

Công bố thông tin năm 2023 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

 

 

 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/07/2023

1. Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2023 Xem FILE

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 30/06/2023

1. Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

Xem File


2. Biểu số 4: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2022 

Xem File


3.Biểu số 6: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022
 
Xem File
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/03/2023

1. Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 Xem FILE

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

số: 56/CBN-TCLĐTL

 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/03/2023

1. Báo cáo tài chính năm 2022 Xem FILE

 

số: 56/CBN-TCLĐTL