Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
19/04/2022

Công bố thông tin năm 2022 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

 

 CÔNG BỐ  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG NĂM 2022

1.Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2022 của Công Ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé.

Xem File

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 30/06/2022

1. Biểu số 03 - Báo Cáo đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Biểu số 04 - Báo Cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021.

3. Biểu số 06 - Báo Cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021.

Xem File

số: 107/CBN-TCLĐTL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/03/2022

1. Báo cáo tài chính năm 2021 Xem FILE

 

số: 51/CBN-TCLĐTL