Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
14/04/2021

Công bố thông tin năm 2021 Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/07/2021

1. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính 06 (tháng) đầu năm 2021 Xem FILE

2. Biểu số 05 - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp năm 2021 Xem FILE

 

số: 212/CBN-TCLĐTL

 

-------------------------------------------------------------------------------  

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 30/06/2021

1. Biểu số 03 - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (Đính kèm).

2. Biểu số 04 - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 (Đính kèm).

3. Biểu số 06 - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 (Đính kèm).

Xem FILE

số: 211/CBN-TCLĐTL

 

-------------------------------------------------------------------------------  

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/05/2021

1. Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hằng năm của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé với nội dung (đính kèm) Xem FILE

số: 92/CBN-TCLĐTL

------------------------------------------------------------------------------- 

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 31/03/2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 (đính kèm phụ lục IV).

2. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công Ty (đính kèm phụ lục X).

3. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm.

Xem FILE

số: 47/CBN-TCLĐTL

-------------------------------------------------------------------------------