Đơn vị nghiệp vụ

(028) 3872 3316 - 3872 3317

ext
14/08/2014

Cơ cấu tổ chức

 

 

 
 

 

   

 

 

 

Sơ đồ tổ chức cảng Bến Nghé